Общи условия

100% оригинални маркови парфюми на най-ниски цени онлайн! 

Настоящият текст съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на сайта не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС.

         ПОРЪЧКИ


При оформянето на поръчката от клиента се изисква да посочи валидни адрес за доставка, е-mail и телефон за контакт.

Представител на ТЪРГОВЕЦА се свързва с Клиента по телефон (или по е-mail), за да го уведоми:

  • за наличността на поръчаните артикули;
  • за да уточни срока и мястото за доставка (точен адрес или офис на ЕКОНТ).

В празнични дни поръчки не се обработват.


ДОСТАВКА


Доставката на всички продукти се извършва чрез куриерска фирма ЕКОНТ за сметка на клиента.

Всички пратки са с опция ПРЕГЛЕД.


ПЛАЩАНЕ


Плащането се извършва при доставка на стоката (наложен платеж). Клиентът заплаща дължимата сума на куриера.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА


Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на сайта.

Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на сайта.

Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

– да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
– да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;
– да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните стоки/услуги;
– да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
– да не извършва злоумишлени действия;
– да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на

ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТОЙ/ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди– вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на

ТЪРГОВЕЦА ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА


Ако по някаква причина Клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на ФИРМАТА/ТЪРГОВЕЦА, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на ново-заявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. Досавчикът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 7 /седем/ работни дни от датата на покупка. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Разпечатване на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой в 30 дневен законоустановен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ


Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.

Попълване на формуляр за предявяване на рекламация с описано подробно становище на причините за рекламацията. Попълва се само в случаите, когато клиент иска да упражни правата си по ЗЗППТ и спази срока от 7 /седем/ работни дни от получаването на стоката както и не са налице повреди следствие на транспортирането до клиента.

След получаване на формуляра доставчика връща отговор на клиента на валиден e-mail адрес. Доставчика си запазва правото да не приеме констатацията на клиента ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.

В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация доставчкя уведомява клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на ФИРМАТА/ТЪРГОВЕЦА.

За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед от комисия, която включва вносителя или производителя на продукта се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който комисията трябва да излезе със становище пред клиента е законо установения – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.

След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, доставчика уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

1. Изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
2. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност
3. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт доставчика възстановява стойността на клиента в законо установения ред.

При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол доставчика уведомява клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от клиента e-mail адрес. Клиентът уведомява доставчика по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището на комисията клиент не потърси стоката си доставчика запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и недължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте магазина


ЛИЧНИ ДАННИ


ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената лична информация. Последната е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.


ИЗМЕНЕНИЯ


Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи
условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Facebook
Instagram
0
    0
    Количка
    Вашата количка е празнаВръщане към магазина